Potrebujete poradiť:  +421 903 472 938  /  info@vep.sk

Panel používateľa

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VEP, spol. s r.o.

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VEP, spol. s r.o., so sídlom A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, IČO: 31 566 634 (ďalej len „predávajúci"), uzatvorený prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.vep.sk/ (ďalej len „systém"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci").

Článok II.
OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

•1. Všetky objednávky podané prostredníctvom predávajúceho systému sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
•2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
•3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v registračných formulároch a odsúhlasenie obsahu objednávky.
•4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
•5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.
•6. Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci systému kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov).
•7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatkov môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru.

Článok III.
PREDAJ TOVARU S OBMEDZENÍM

•1. Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený napr. dosiahnutím veku 18-tich rokov, vlastníctvom licencií, príslušnosťou k ozbrojeným zborom alebo mestským políciám alebo iným špecifickým obmedzením. Do skupiny s obmedzením patrí v našej spoločnosti predaj nasledovného:
•1.1. prostriedky sebaobrany (paralyzéry, sebaobranné spreje, obušky, boxery, tonfy),
•1.2. výrobky, tovary alebo iné produkty spoločnosti, ktoré sú označené (potlačou, nástrekom, nášivkou, výšivkou alebo inou formou zrealizované označenie) nasledovne:
•1.2.1. polícia, prípadne iné označenie obsahujúce slovo polícia napr. Mestská polícia,
•1.2.2. súkromná bezpečnostná služba (SBS),
•1.2.3. vlastná ochrana,
•1.2.4. iné označenie, z ktorého významu je zrejmé, že ide o označenie organizovaných zložiek pre zabezpečenie ochrany, obrany, bezpečnosti.
•2. K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto potrebné dodržať nasledovné podmienky:
•2.1. pre produkty uvedené v bode 1.1. je potrebné zaslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu:
•2.1.1. faxom na t.č. 046/5198116, 046/5198117, alebo
•2.1.2. e-mailom na adresu: obchod@vep.sk
•2.2. pre produkty uvedené v bode 1.2. je potrebné zaslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán policajného preukazu - pri predaji fyzickej osobe, inak je možné tieto produkty predať len Ministerstvu vnútra SR, mestským políciám, SBS (s licenciou) alebo Vlastným ochranám. FO môže fotokópiu policajného preukazu zaslať:
•2.2.1. faxom na t.č. 046/5198116, 046/5198117, alebo
•2.2.2. e-mailom na adresu: obchod@vep.sk
•3. Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nebude objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude automaticky stornovaná. Na základe vzájomnej dohody bude možné takúto objednávku vybaviť iba bez (sporných) položiek, ktoré patria do skupiny tovarov s obmedzením.
•4. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení uvedených v odstavci „Ochrana osobných údajov".

Článok IV.
DODACIE PODMIENKY, EXPEDIČNÉ LEHOTY A PREPRAVNÉ

•1. Objednaný tovar, ktorý je na sklade je expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho upovedomí v lehote do 3 dní.
•2. Každý zákazník je informovaný e-mailom o zaslaní tovaru. Objednávku si môže kupujúci skontrolovať po prihlásení do systému. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.
•3. Tovar objednaný prostredníctvom internetu sa doručuje kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:
•3.1. poštou, alebo
•3.2. zásielkovou službou, alebo
•3.3. osobným prevzatím v sídle spoločnosti.
•4. V prípade, že časť objednaného tovaru nie je momentálne na sklade, celá objednávka je pozastavená a kupujúci je informovaný o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Kupujúci na základe tejto informácie môže požiadať o čiastočné vybavenie objednávky (zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami) s tým, že daná objednávka bude dovybavená podľa možností, o ktorých predávajúci kupujúceho informoval, spravidla ihneď potom, ako bude daný tovar k dispozícii. V tomto prípade kupujúci hradí poštovné, balné a manipulačné poplatky za každú odoslanú časť objednávky samostatne.
•5. Tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg bude dodaný spôsobom, ktorý bude odsúhlasený osobitne.
•6. Spoločnosť VEP, spol. s r.o. nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu a pod.

Článok V.
PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR (POŠTOVNÉ)

•1. Kupujúci zaplatí za objednaný tovar nasledovne:
•1.1. Zálohovo - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru v hotovosti alebo prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry,
•1.1.1. doručenie zásielky poštou,
•1.1.2. doručenie zásielky prepravnou službou,
•1.1.3. osobným prevzatím v sídle spoločnosti.
•1.2. V hotovosti - kupujúci uhradí v hotovosti priamo pri prevzatí v sídle spoločnosti
•1.3. Na dobierku - kupujúci uhradí cenu dobierky priamo pri prevzatí/doručení,
•1.3.1. doručenie zásielky poštou - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru a náklady na poštovné, balné a manipulačné
•1.3.2. doručenie zásielky prepravnou službou - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru a náklady na poštovné, balné a manipulačné
•1.4. Prevodom - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru prevodom na základe vystavenej faktúry,
•1.4.1. doručenie zásielky poštou
•1.4.2. doručenie zásielky prepravnou službou
•1.4.3. osobným prevzatím v sídle spoločnosti
•2. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, prípadne iných štátov predávajúci uskutočňuje iba na základe predchádzajúceho súhlasu kupujúceho a vzájomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok VI.
NEDORUČENÉ ZÁSIELKY

•1. V prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod.) bude kupujúcemu e-mailom zaslaná výzva na zaslanie stanoviska k vybaveniu objednávky, t. j. kupujúci bude vyzvaný, akým spôsobom navrhuje danú objednávku vybaviť. Odpoveď na túto výzvu je kupujúci povinný zaslať najneskôr do 7 dní od odoslania výzvy.
•1.1. V prípade, že kupujúci žiada o opätovné odoslanie zásielky, budú rovnako doúčtované k celkovej cene zásielky náklady na poštovné, balné a manipulačné.
•1.2. Pokiaľ kupujúci na výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávka je stornovaná, o čom je kupujúci upovedomený zaslaním e-mailu. V tomto prípade bude ďalší nákup kupujúceho možný len po zaplatení tovaru vopred (prevodom). Ak sa následné platby uskutočnia v poriadku, platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky bude zrušené.
•2. Reklamácie sú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom systému a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Článok VII.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

•1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji.
•2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku, predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vráti alebo nahradí všetky vzájomné prijaté plnenia.
•3. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
•3.1. Písomne požiadať (zaslaním e-mailu) o odstúpenie od zmluvy, pričom je v žiadosti povinný uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu, číslo účtu, prípadne adresu pre vrátenie peňazí.
•3.2. Ak bol kupujúcemu tovar doručený a ním prevzatý, zašle ho späť na adresu spoločnosti VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice a to za nasledujúcich podmienok:
•3.2.1. tovar musí byť v pôvodnom obale,
•3.2.2. tovar nesmie byť použitý,
•3.2.3. tovar nesmie byť poškodený,
•3.2.4. tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
•3.2.5. tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.
•3.3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu peniaze za tovar zaslané prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po doručení a prevzatí tovaru predávajúcim.
•3.4. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Predávajúci neakceptuje zásielky na dobierku.
•3.5. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok odstúpenie od objednávky nie je akceptované a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Článok VIII.
VÝMENA TOVARU (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

•1. Zákaznik spoločnosti VEP, spol. s r.o. môže vymeniť odobraný tovar bez udania dôvodu maximálne do 30 dní od jeho obdržania. Aby mohol byť tovar prijatý, musí byť aj naďalej predajný, nepoškodený a nepoužitý a bez označenia logom zákazníka /potlač,nášivka,výšivka.../. V čase vrátenia musí byť v ponuke spoločnosti VEP spol, s r.o..
•2. Zákazník v prípade vrátenia tovaru uhradí všetky náklady na prepravu a na balenie
tovaru, ktoré spoločnosti vznikli v súvislosti s vrátením tovaru.

Článok IX.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podmienky ochrany osobných údajov

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného, balného a manipulačného poplatku) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

V Bojniciach dňa: 01.03.2013

VEP, spol. s r.o.
A.Hlinku 13
972 01 Bojnice
Slovensko

Newsletter - odoberať novinky

------------------------------------

Doporučené produkty:

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie