Panel používateľa

Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE
"Obojky pre psíkov"
(ďalej len „Štatút")
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor")
Obchodné meno: VEP, spol. s r.o.
Sídlo: A. Hlinku 13
IČO: 31566634
DIČ: 2020466954
Zapísaný v registri: OS Trenčín, vložka č. 2024/R, oddiel: Sro
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 15.11.2021 do 21.11.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy VEP s.r.o.
4. Podmienky účasti v súťaži
1. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti.
2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené, alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti.
3. Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci iba raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude zaraďovať do žrebovania.
4. Celkový počet výhercov súťaže je 3 (slovom traja). Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 22.11.2021 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.
5. Výhra
Výhrou v súťaži je 
1.cena - https://www.vepmedical.sk/c/kynologia/vyhodne-sety

2.cena - https://www.vepmedical.sk/p/1370/obojok-s-menom-a-tel-cislom-reflexny-pasik-fleece?pp=e4a6222c

3.cena - https://www.vepmedical.sk/p/1182/obojok-s-menom-vep?pp=e4a6222c
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook stránke VEP. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na soc. sieti. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
8. Ochrana osobných údajov
(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 11.11.2021

Newsletter - odoberať novinky

------------------------------------

Doporučený produkt:

Prihlásenie

Pravidlá ochrany súkromia a cookies.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.